Stadgar

Här kan du ladda ner SweZams stadgar (pdf) »

Stadgar för Svensk-zambiska föreningen

(Ändrade och godkända i mars  2009)

Paragraf I – Namn, säte och ändamål

1. Föreningens namn

Föreningens namn ska vara Svensk-zambiska föreningen (härefter i stadgarna kallad ”föreningen”).

2. Föreningens säte

Föreningens säte ska vara Stockholm.

3. Föreningens ändamål

Föreningen ska:

(a) verka för förståelse och närmare kontakter mellan svenskar och zambier,

(b) sprida kännedom om Zambia i Sverige,

(c) främja och understödja sociala, kulturella och ekonomiska utbyten mellan Sverige och Zambia,

(d) samarbeta med andra organisationer och personer i Sverige och Zambia för att förbättra svensk-zambiska relationer och

(e) utöva andra tillfälliga aktiviteter som enligt föreningens åsikt bidrar till främjandet av föreningens mål och syfte.

Paragraf II – Medlemskap och dess rättigheter och skyldigheter

1. Medlemskap

Medlemskapet i föreningen ska vara frivilligt och öppet för dem

(a) som har besökt eller arbetat i Zambia,

(b) vars släktingar eller vänner någon gång har bott eller arbetat i Zambia,

(c) som är intresserade av Zambia och dess allmänna utveckling och/eller

(d) som är zambier och bosatt i Sverige.

2. Ex-officio medlemskap

Zambias ambassadör i Sverige och den övriga zambiska personalen på ambassaden skall vara ex-officio medlemmar av föreningen men far inte väljas eller nomineras till styrelseposter i föreningen.

3. Hedersmedlemmar

Föreningen kan till hedersmedlemmar utnämna personer som har gjort värdefulla tjänster åt föreningen eller i övrigt hjälpt föreningen att uppnå vissa mål.

4. Ansökan om medlemskap

En person som uppfyller villkoren stadgade under Paragraf II kan bli medlem i föreningen genom att erlägga medlemsavgift.

5. Medlemmens åtagande

En medlem i föreningen förväntas:

(a) acceptera och förklara föreningens mål,

(b) värna om föreningens mål och rykte,

(c) uppmuntra och introducera nya medlemmar till föreningen,

(d) arbeta för att bevara och ytterligare stärka vänskapsbanden mellan svenskar och zambier och

(e) regelbundet besöka föreningens möten och andra aktiviteter och villigt ta del i arrangemang anordnade av föreningen

6. Medlemmens rättigheter

(a) En medlem i föreningen ska ha rätt att välja och/eller bli vald till alla föreningens styrelseposter och kommittéledamotskap,

(b) ska fritt kunna delta i diskussioner om föreningens verksamhet, och

(c) medlem som erlagt medlemsavgift för innevarande eller föregående år är röstberättigad vid årsmötet

7. Medlems utträde ur föreningen

En medlem kan lämna föreningen genom att skriftligen meddela föreningen/sekreteraren (även e-post accepteras).

Paragraf III – Styrelsen, dess makt och funktioner

1. Styrelsen

Det ska finnas en styrelse i föreningen som ska bestå av fyra till sju ledamöter.

2. Sammansättning av styrelsen

Sammansättning av föreningens styrelse ska vara enligt följande:

(a) föreningens ordförande som ska presidera vid årsmöten och styrelsesammanträden,

(b) vice ordförande som ska assistera ordföranden och ersätta honom/henne vid dennes/dennas frånvaro,

(c) sekreterare som ska vara ansvarig för sekreterararbetet och administrativa frågor i föreningen,

(d) kassör som ska vara ansvarig för föreningens ekonomi,

(e) ytterligare noll till tre valda styrelseledamöter och

(f) en till tre suppleanter som kan ersätta ordinarie styrelseledamot vid dennes/dennas frånvaro.

3. Styrelseledamotsperiod

(a) Ledamöterna i styrelsen ska på årsmötet väljas för en period av två år,

(b) hälften av styrelseledamöterna ska väljas varje år,

(c) ordföranden och kassören ska väljas växelvis och

(d) suppleanterna ska endast väljas för en period av ett år.

4. Styrelsemöten

Styrelsemöten ska hållas regelbundet vid sådana tider och platser som ordföranden bestämmer eller vid anmodan av minst tre ledamöter.

5. Beslutsmässighet

Om styrelsen ska vara beslutsmässig ska minst hälften av styrelsens ledamöter vara närvarande. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst.

6. Styrelseprotokoll

Styrelsemöten ska protokollföras och protokollen vara tillgängliga för föreningens medlemmar.

7. Styrelseledamots avgång

Styrelseledamot ska lämna skriftligt meddelande till ordföranden (i hans/hennes frånvaro till sekreteraren) om sin avsikt att avgå ur styrelsen och orsaken till detta. Sådant meddelande ska sättas upp som en punkt på dagordningen vid nästa styrelsemöte.

8. Styrelsens makt och funktioner

Föreningens styrelse har följande makt och funktioner:

(a) sköta styrelseangelägenheter och utföra styrelsebeslut,

(b) lägga upp program för föreningen,

(c) förbereda punkter till årsmötet,

(d) sammankalla årsmöten och extra årsmöten,

(e) ansvara för föreningens ekonomi och därvid bl a till årsmötet framlägga budget inklusive förslag till medlemsavgift för det kommande året,

(f) hålla en aktuell medlemsförteckning i föreningen,

(g) hålla kontakt med organisationer och personer med intresse för zambiska frågor för samordning av program och utbyte av synpunkter och

(h) agera i frågor som gagnar föreningens mål, ideal och intressen.

9. Föreningskommittéer

Styrelsen utser, bland föreningens medlemmar, de kommittéer den finner lämpliga för att främja föreningens mål. Ordföranden i en sådan kommitté ska vara ledamot av styrelsen.

10. Föreningens firma

Föreningens firma tecknas:

(a) vid avtal eller annan kommunikation som ikläder föreningen ekonomiskt ansvar utöver löpande utbetalningar enligt paragraf VIII.3 tecknas föreningens firma av ordförande och ytterligare en av styrelsen bemyndigad styrelseledamot i förening och

(b) vid all annan kommunikation tecknas föreningens firma av ordförande eller den styrelseledamot som härtill av styrelsen bemyndigats

Paragraf IV – Föreningens allmänna sammankomster

1. Allmänna sammankomster

Föreningens allmänna sammankomster ska hållas var tredje månad, eller så ofta som styrelsen beslutar, vid tider och platser som beslutas av ordföranden eller styrelsen vid föregående styrelsesammanträde.

2. Närvaro vid allmänna sammankomster

Alla föreningens medlemmar har rätt att närvara vid sammankomsterna och så aktivt som möjligt ta del i diskussioner och aktiviteter.

3. Form, plats och tid för allmänna sammankomster

Allmänna sammankomster ska ha formen av formella möten, föredrag och/eller luncher och middagar för medlemmarna. Vid luncher och middagar ska medlemmarna själva stå för kostnaderna.

4. Inbjudna gäster till allmänna sammankomster

Medlemmar har rätt att inbjuda gäster till föredrag, luncher eller middagar och är då ansvariga för gästernas uppträdande, uppförande och betalning.

5. Dagordning för allmänna sammankomster

(a) Deltagarna i allmänna sammankomster ska diskutera sådana ämnen som är anvisade av styrelsen eller föreslagna av medlemmar i föreningen och

(b) en medlem i föreningen som önskar ta upp en särskild fråga på dagordningen vid en allmän sammankomst ska informera sekreteraren skriftligt minst fem dagar före sammankomsten.

6. Uteslutning, avstängning eller annan disciplinär åtgärd

Den allmänna sammankomsten ska ha rätt att utesluta, avstänga eller ge reprimand till en medlem i föreningen vars aktiviteter står i motsatsförhållande till de mål och intressen som föreningen ställt upp.

7. Protokoll från allmänna sammankomster

(a) Protokoll ska föras från allmän sammankomst i den mån åsikter, valresultat och/eller andra viktiga punkter som kommit upp under sammankomsten direkt berör föreningens ekonomi och/eller verksamhet och

(b) sekreteraren ska ha protokoll tillgängliga för medlemmamrna senast två veckor efter sammankomsten.

Paragraf V – Årsmöte

1. Årsmöte

Föreningen ska hålla ett årsmöte före den 31 mars varje år.

2. Kallelse till årsmöte

Styrelsen ska informera medlemmarna om plats, tid ochagenda för årsmötet senast tre veckor före årsmötet.

3. Val av funktionärer till årsmötet

(a) Föreningens ordförande ska öppna och presidera över årsmötet till dess valet av funktionärer för årsmötet är genomfört,

(b) årsmötet ska välja en ordförande, en sekreterare och två personer som ska justera protokollet från årsmötet.

4. Dagordning för årsmötet

Följande punkter ska diskuteras vid årsmötet:

(a) öppning av årsmötet,

(b) årsmötets sammankallande i laga tid,

(c) godkännande av dagordning,

(d) val av ämbetsmän för årsmötesförhandlingarna:

1. ordförande,

2. sekreterare och

3. två personer som ska justera protokollet från årsmötet,

(e) styrelsens verksamhetsberättelse,

(f) ekonomisk rapport,

(g) revisionsberättelse,

(h) godkännande av revisionsberättelse,

(i) godkännande av verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport,

(j) beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen,

(k) beslut om budget och medlemsavgift,

(1) val av

1. ordförande,

2. kassör,

3. övriga ordinarie styrelsemedlemmar,

4. suppleanter,

5. revisorer och revisorssuppleant ,

(m) övriga ärenden som angetts i kallelsen till årsmötet och

(n) övriga informationsärenden som kommit upp under årsmötet

5. Tillägg av ärenden till dagordningen

Medlemmars förslag till årsmötet ska vara sekreteraren skriftligt tillhanda senast två veckor före årsmötet. Föreningen informerar medlemmarna om inkomna förslag senast en vecka innan årsmötet.

Paragraf VI – Extra allmän sammankomst

1. Extra allmän sammankomst

(a) Styrelsen kan kalla till en extra allmän sammankomst om den finner brådskande och pressande skäl för att göra så eller

(b) då minst tio medlemmar i föreningen anmodar styrelsen att utlysa en extra allmän sammankomst. Sådan sammankomst ska hållas inom fyra veckor från det att styrelsen erhållit anmodan och fulla skäl finns för mötet.

2. Kallelse till extra allmän sammankomst

Kallelse till en extra allmän sammankomst ska sändas ut minst två veckor före sammankomsten.

3. Ämnen för diskussion

Endast ämnen specificerade i kallelsen ska diskuteras om inte närvarande medlemmar genom två tredjedels majoritet beslutar att diskutera andra ämnen.

4. Val av funktionärer för extra allmän sammankomst

(a) Föreningens ordförande ska öppna och presidera över den extra allmänna sammankomsten till dess valet av funktionärer för den extra allmänna sammankomsten är genomfört,

(b) den extra allmänna sammankomsten ska välja en ordförande, en sekreterare och två personer som ska justera protokollet från den extra allmänna sammankomsten.

Paragraf VII – Röstningsförfarande i föreningen

1. Röstning

Varje medlem som erlagt medlemsavgift för innevarande eller föregående år har rätt till en röst

2. Fastställande av beslut

(a) Ändringar av föreningens stadgar får endast ske vid årsmöte/allmän sammankomst. Beslutet är giltigt om det har biträtts av minst två tredjedelar av föreningens medlemmar vid en allmän sammankomst eller fattats på två på varandra följande årsmöten/allmänna sammankomster med minst en månads mellanrum och på den senare biträtts av minst två tredjedelar av de närvarande, röstberättigade medlemmarna.

(b) Viktiga frågor såsom utnämnande av hedersledamot, uteslutning av medlem, satsning på större projekt m.m. ska beslutas vid årsmöte/allmän sammankomst och där biträdas av minst två tredjedelar av närvarande medlemmar. Motsvarande majoritet avgör om en fråga är viktig eller ej.

(c) Beslut i andra frågor vid föreningens sammankomster ska avgöras med enkel majoritet av närvarande medlemmar.

3. Röstningsförfarande

Vid alla föreningens sammankomster ska röstning ske genom handuppräckning eller genom att ställa sig upp. Alla medlemmar har rätt att begära hemlig röstning. Anhållan om hemlig röstning ska normalt beviljas om inte två medlemmar uttrycker invändning i vilket fall invändningen ska hänskjutas till röstning och beslut sker genom enkel majoritet utan vidare debatt.

4. Utslagsröst

I händelse av oavgjort vid röstning ska frågan beslutas genom att ordföranden utnyttjar sin rätt till utslagsröst.

Paragraf VIII – Föreningens finanser

1. Föreningens medel

Föreningens medel ska vara erhållna från följande källor:

(a) medlemsavgifter från medlemmar (i överensstämmelse med  beslut på årsmötet),

(b) anslag, donationer, uttaxeringar eller lån som föreningen kan få vid olika tillfällen och

(c) andra lagliga metoder för att skapa fonder som kan accepteras av föreningen.

2. Utbetalningar från föreningens medel

Föreningens medel ska användas på följande godkända sätt:

(a) betalning av utgifter som lagligt och riktigt skett i samband med främjande av föreningens aktiviteter och mål och

(b) betalningar för arrangemang vid föreningens sammankomster, luncher, middagar, etc.

3. Bankkonto/plusgirokonto

Föreningen skall ha konto i affärsdrivande bank. Sådant konto får disponeras för föreningens utgifter av ordföranden och kassören, gemensamt eller var för sig.

4. Finansår

Föreningens bokföringsår ska vara kalenderår.

5. Ekonomisk rapport

Styrelsen ska bokföra, förbereda och överlämna ekonomisk rapport till årsmötet varje år.

Paragraf IX – Revision av föreningens räkenskaper

1. Revision

Föreningens räkenskaper ska revideras årligen av revisorer utsedda av årsmötet.

2. Revisionsberättelse

Föreningens reviderade räkenskaper och revisionsberättelsen ska föreläggas årsmötet av kassören respektive en av revisorerna för godkännande.

Paragraf X – Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

1. Gällande stadgar

Den svenska versionen av föreningens stadgar är den version som är gällande.

2. Ändring av stadgarna

Stadgarna ska ändras av årsmötet eller en allmän sammankomst under förutsättning att

(a) meddelande om föreslagna ändringar har gått från styrelsen till medlemmarna i föreningen inte senare än tre veckor före en allmän sammankomst och

(b) de föreslagna ändringarna godkänns av minst två tredjedelar av föreningens medlemmar vid ett årsmöte/allmän sammankomst eller fattats på två på varandra följande årsmöten/allmänna sammankomster med minst en månads mellanrum och på den senare biträtts av minst två tredjedelar av de närvarande, röstberättigade medlemmarna.

3. Upplösning av föreningen

Föreningen kan upplösas genom beslut av tre fjärdedelar av närvarande medlemmar genom röstning vid två separata allmänna sammankomster med minst en månads mellanrum.

4. Föreningens tillgångar efter en upplösning

I händelse av beslut om upplösning av föreningen ska föreningens alla tillgångar placeras i förvar hos en organisation som beslutas av enkel majoritet av närvarande medlemmar vid sista föreningsmötet.

Stockholm i augusti 1974

Ändrade i Stockholm i maj 1976

Ändrade i Stockholm i maj 1993

Ändrade i Stockholm i oktober 1996

Ändrade i Stockholm i mars 2005

Ändrade i Stockholm i mars 2009